Üyelik Sözleşmesi

1. Taraflar

İşbu sözleşme “ claudegalen.com Kullanıcı Sözleşmesi” ismi üzerinden, claudegalen.com ile claudegalen.com sitesine üye olmak isteyen kullanıcı arasında akdedilmektedir.

İşbu “claudegalen.com Kullanıcı Sözleşmesi”, claudegalen.com sitesinde bulunan sözleşmenin, elektronik ortam üzerinden kullanıcı tarafından onaylanması anı itibariyle kurulmuş kabul edilir. İlgili sözleşme, söz konusu onaylama anından itibaren hükümlerini doğurur.

Kullanıcı, claudegalen.com sitesine üye olarak, işbu sözleşmenin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

2. Tanımlar

Kullanıcı: claudegalen.com sitesine üye olan ve claudegalen.com adresinde sunulan hizmetlerden işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan kişiler.

Alıcı: claudegalen.com adresinde sunulan hizmetleri kullanmak suretiyle claudegalen.com tarafından satıma arz edilen mal ve hizmetleri satın alan kullanıcı

Site: claudegalen.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan web sitesi.

claudegalen.com Hizmetleri: Site içerisinde kullanıcıların işbu sözleşme içersinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla claudegalen.com tarafından ortaya konulan uygulamalar (“Hizmet” olarak anılacaktır.)

3. Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı

3.1. İşbu sözleşmenin konusu; claudegalen.com sitesinde sunulan hizmetlerin, bu hizmetlerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespit edilmesidir.

3.2. İşbu sözleşmenin kapsamı; işbu sözleşme ile site içerisinde yer alan kullanıma, üyeliğe, hizmetlere ilişkin olarak claudegalen.com tarafından yapılmış olan bilcümle uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanları içermektedir.

3.3. Kullanıcı, işbu sözleşme hükümlerini kabul etmekle, site içinde yer alan ve claudegalen.com tarafından kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin olarak açıklanan her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır.

3.4. Kullanıcı ve claudegalen.com, sözleşme kapsamında yer alan beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul ve taahhüt eder.

4. Hizmet ve Hizmetin Kapsamı

4.1. claudegalen.com tarafından sunulacak hizmetler, elektronik ortamda mevzuat kapsamında alışveriş imkânının sağlanmasından ibarettir.

4.2. claudegalen.com, kullanıcıların işbu sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemleri daha etkin şekilde gerçekleştirebilmelerini sağlamak üzere, site “hizmetler”inde değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir. claudegalen.com tarafından yapılan bu değişiklikler ve/veya uyarlamalarla ilgili olarak “kullanıcı”ların uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar, claudegalen.com tarafından, “site”de yer almak üzere “kullanıcı”lara duyurulur.

4.3. claudegalen.com tarafından “hizmetler”de yukarıdaki fıkra gereği yapılan değişiklik ve/veya uyarlamalar, “kullanıcı” tarafından kabul edilmiş sayılır.

5. Hizmetten Faydalanma Şartları

5.1. Üyelik; “site”nin ilgili bölümünden kullanıcı olmak isteyen kişi tarafından “site”ye üye olmak için gerekli kişisel bilgilerinin işlenmesi ve işbu sözleşmenin onaylanması suretiyle kayıt işleminin yaptırılması ile tamamlanır. Üyelik işlemi tamamlanmadan işbu sözleşmede tanımlanan “kullanıcı” olma hak ve yetkisine sahip olunamaz.

5.2. “Site”ye üye olabilmek için reşit olmak ve işbu sözleşmenin 6.2.4 maddesi uyarınca, claudegalen.com tarafından, geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olmamak gerekmektedir. Reşit olmayan kişilerin veya yukarıda belirtildiği gibi, işbu sözleşmenin 6.2.4 maddesi uyarınca, claudegalen.com tarafından geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olan kişilerin “site” kayıt işlemlerini tamamlamış olmaları, site üyesi olmaları sonucunu doğurmayacaktır.

6. Hak ve Yükümlülükler

6.1. Kullanıcının Hak ve Yükümlülükleri

6.1.1. “Kullanıcı”, üyelik prosedürlerini yerine getirirken, “site” mal ve hizmetlerinden faydalanırken ve “site”deki mal ve hizmetlerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken işbu sözleşme içerisinde yer alan tüm şartlara, “site”nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, yukarıda belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul eder.

6.1.2. “Kullanıcı”, kendisine ait gizli/özel/ticari bilgiler hakkında, yürürlükteki mevzuat hükümleri çerçevesinde veya diğer “kullanıcılar” ile üçüncü şahısların haklarının ihlal edildiğinin iddia edilmesi durumlarında, claudegalen.com’un, yetkili resmi makamlar ile yetkili gerçek veya tüzel kişilere açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple claudegalen.com’dan her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul eder.

6.1.3. “Kullanıcı”ların, claudegalen.com tarafından sunulan mal ve hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları sisteme erişim araçlarının (kullanıcı ismi, şifre v.b) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen “kullanıcı”ların sorumluluğundadır. “Kullanıcı”ların, sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı “kullanıcı”ların ve/ veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan, claudegalen.com’un doğrudan veya dolaylı herhangi bir sorumluluğu yoktur.

6.1.4. “Kullanıcı”lar, claudegalen.com’un yazılı onayı olmadan işbu sözleşmeyi veya bu sözleşmenin kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez.

6.1.5. claudegalen.com’un sunduğu mal ve hizmetlerden yararlananlar ve “site”yi kullananlar, yalnızca hukuka uygun amaçlarla “site” üzerinde işlem yapabilirler. “Kullanıcı”ların, “site” dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk, kendilerine aittir. Her “kullanıcı”, claudegalen.com ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına, malvarlığına tecavüz teşkil edecek nitelikteki “site” dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarlaclaudegalen.com ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. “Kullanıcı”ların işbu sözleşme hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri “site” üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı claudegalen.com doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

6.1.6. “Kullanıcı”, claudegalen.com tarafından satış için sergilenen mal/hizmetleri, claudegalen.com’un belirlediği fiyattan veclaudegalen.com tarafından sunulan ödeme seçeneklerinden herhangi birini tercih etmek suretiyle satın almaya hak kazanır. “Kullanıcı”, “site”de sergilenen herhangi bir ürünü ve “site”de ürüne ilişkin olarak sunulan ödeme seçeneklerinden herhangi birini seçmek suretiyle, “kullanıcı” ile claudegalen.com arasından satım sözleşmesi kurulmuş olur. “Kullanıcı”, kurulan sözleşme ile, claudegalen.com tarafından ürüne ilişkin olarak yapılan açıklama ile ürün için belirlenmiş satış şartlarını ve usullerini de kabul etmiş sayılır.

6.1.7. “Kullanıcı”, işbu sözleşmenin 6.1.6. maddesi doğrultusunda satın almaya hak kazandığı ürünlerin bedellerini ödeme yükümlülüğünü, ürüne ilişkin tercih ve kabul ettiği ödeme seçeneği üzerinden yerine getirir.

6.1.8. “Kullanıcı”nın ürüne ulaşma hakkı çerçevesinde, alınan mal/hizmetin claudegalen.com tarafından teslim borcunun doğduğu an; siteden kredi kartı (Visa, Master Kart) ile alımlarda sipariş kadar tutarın bloke edildiği, banka havalesi veya nakit havalesi üzerinden ödemelerde bu havalenin claudegalen.com hesabına ulaştığı, hediye çeki ile (siteden kazandığı puanlar) sipariş kadar puanın kullanıcı hesabından düşüldüğü andır. Kapıdan nakit ödeme şeklinde ise, sipariş ücretinin ödendiği andır.

6.1.9. Tercih edilen ödeme seçeneği doğrultusunda, kredi kartı (Visa, Master Kart) ile ödemelerde sipariş kadar tutarın bloke edildiği; banka havalesi veya nakit havalesi üzerinden ödemelerde bu havalenin claudegalen.com hesabına ulaştığı; hediye çeki ile (siteden kazandığı puanlar) ödemelerde, sipariş kadar puanın kullanıcı hesabından düşüldüğü an itibariyle, sipariş, claudegalen.com tarafından işleme alınır. Kapıdan ödeme şeklinde ise, siparişin “kullanıcı” tarafından onaylandığı an itibariyle, sipariş, claudegalen.com tarafından işleme alınır.

6.1.10. Mal/hizmet teslim borcunun ifası çerçevesinde, ürün teslimatı; kargo ya da tedarikçi firma veya claudegalen.com sevkiyatçısı tarafından yapılacaktır. Sipariş bilgilendirme mailinin gönderilmesi ile “kullanıcı”cının siparişe ulaşacağı zaman aralığı, siparişler tam olarak temin edildiği takdirde, hava koşulları hasada elverişli olduğu durumlarda, tüm Türkiye için siparişlerde ortalama 10 iş günü arasındadır. “Kullanıcı”nın siparişleri bu süreler içinde teslim edilmezse, “kullanıcı”, “site”nin iletişim bölümünde yer alan e-posta veya telefon iletişim imkânları üzerinden claudegalen.com’a durumu bildirmelidir.

6.1.11. Mal/hizmet teslim borcunun ifası çerçevesinde, teslim paketinin içinde bulunan ithalatçı tarafından kullanıcı adına kesilen irsaliye veya claudegalen.com’a ait irsaliyeli fatura, sipariş edilen ürün ile birlikte alıcıya teslim edilecektir.

6.1.12. Dizgi ve sistem hatalarından meydana gelen yanlışlıklardan claudegalen.com sorumlu değildir. Satın alınmak istenen mal/hizmetin, claudegalen.com stoklarında kalmamış olması ve bu durumun siparişe onay verildikten sonra ortaya çıkması halinde, “kullanıcı”nın siparişi, 5 günlük süre içerisinde, sipariş temin edilinceye kadar yürürlükte kalır. Sipariş edilen mal/hizmet, hiçbir şekilde claudegalen.com tarafından temin edilemiyorsa, “kullanıcı”nın isteği doğrultusunda, siparişe konu mal/hizmet tutarında başka bir ürün gönderilebilir veya ürünün stoklara girmesi beklenebilir veya sipariş iptal edilebilir. “Kullanıcı”nın bu tercihlerden birini 3 gün içinde kullanmaması halinde, sözleşme sona erer ve claudegalen.com, Tüketici Mevzuatı çerçevesinde “kullanıcı”ya, ödemiş olduğu bedel ve borç altına sokan tüm belgeleri teslim eder.

6.1.13. Ürünü teslim almış olmak, taraflar arasındaki satım sözleşmesinin tam ve eksiksiz olarak gerçekleştiğini gösterir. Ürünün, “kullanıcı” veya onunla aynı konutta yaşayan fertler tarafından teslim alınması halinde de, satım sözleşmesi ifa edilmiş sayılır. Teslim edilen paket açılmış ise, kargoyu teslim alan kişi, durumu teslimata gelen kişiyle tutanak altına aldırmalı, tutanağın bir nüshasını kendisinde muhafaza etmeli ve paketi almamalıdır. “Kullanıcı”, durumu tespit eden tutanağı 7 günlük süre içerisinde,claudegalen.com sitesi iletişim bölümünde yer alan mail-fax iletişim mekanizmaları üzerinden claudegalen.com’a göndermelidir. claudegalen.com, tutanağın kendisine ulaşmasını takip eden 10 günlük süre içinde, “kullanıcı”nın siparişini, ek ücret talep etmeden yeniden “kullanıcı”nın bildirdiği adrese gönderir.

6.1.14. “Kullanıcı”ların, hukuka aykırı olarak ellerinde bulunan başkalarına ait kredi kartları ve/veya banka hesapları kullanmak suretiyle, claudegalen.com adresinde üzerinden yaptıkları alışverişlerden, claudegalen.com’un ilgili üçüncü şahıslara karşı herhangi bir sorumluluğu yoktur ve bu çerçevede claudegalen.com’dan hiçbir şekilde para iadesi istenemez ve claudegalen.com hakkında hukuki veya cezai herhangi bir işlem uygulanamaz.

6.2. claudegalen.com ’ un Hak ve Yükümlülükleri

6.2.1. claudegalen.com, “site”de sunulan mal ve hizmetleri her zaman değiştirebilme; bilgileri ve içerikleri “kullanıcı”lar da dahil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. claudegalen.com, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. “Kullanıcı”lar, claudegalen.com’un talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. claudegalen.com tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri, “kullanıcılar” tarafından yerine getirilmez veya gerekli görüldüğü takdirde claudegalen.com tarafından yerine getirilebilir.claudegalen.com tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, kullanıcılar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlardan, hukuki ve cezai sorumluluk tamamen kullanıcılara aittir.

6.2.2. claudegalen.com, “site”de mevcut bulunan bilgilerin doğruluk ve güncelliğini sürekli olarak kontrol eder. Ancak gösterilen bütün çabaya rağmen ilgili bilginin güncel durumu ile “site”de yer alan durumu arasında farklılık olabilir. Bu ve bunun gibi teknik ve tipografik hata durumlarında claudegalen.com nezdinde herhangi bir hukuki sorumluluk doğmayacaktır.

6.2.3. claudegalen.com, “site”de yer alan “şahsi kullanıcı” bilgilerini veya üyeliğe ilişkin “kullanıcı” bilgilerini, “kullanıcı” güvenliği ile kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler için kullanabilir. Bunları bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir.

6.2.4. claudegalen.com, “site”de sağlanan mal ve hizmetler doğrultusunda “kullanıcı”lar arasında ortaya çıkan uyuşmazlıklarda, arabulucu veya hakem olarak görev almaz.

6.2.5. claudegalen.com, “site”nin işleyişine, genel kurallarına, genel ahlak kurallarına aykırı, siteyi karalayıcı ve claudegalen.com tarafından kabul edilmesi mümkün olmayan mesajları, yorumları istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir; claudegalen.com bu mesaj ve yorumları giren “kullanıcı”nın üyeliğine herhangi bir ihbar yapmadan geçici veya sürekli son verebilir ve hakkında cezai ve hukuki işlem başlatarak maddi veya manevi tazminat isteyebilir.

6.2.6. “Kullanıcı”lar ve claudegalen.com hukuken bağımsız taraflardır. Aralarında ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi yoktur. Bu sözleşmenin onaylanması ve uygulanması sonucunda, ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi doğmaz

7. Diğer Hükümler

7.1. Fikri Mülkiyet Hakları

7.1.1. claudegalen.com sitesinde bulunan (tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm elemanlar, ( claudegalen.com telif haklarına tabi çalışmalar)claudegalen.com’a ait olarak ve/veya claudegalen.com tarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanılmaktadır. “Kullanıcı”lar,claudegalen.com’un mal ve hizmetlerini,claudegalen.com bilgilerini ve claudegalen.com’un telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez veya başkasının claudegalen.com’un mal ve hizmetlerine erişmesine veya kullanmasına izin veremez, aksi takdirde lisans verenler de dahil üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı claudegalen.com’dan talep edilen tazminat miktarını, mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil olmak üzere karşılamakla yükümlü olacaklardır. “Kullanıcı”lar, claudegalen.com’un telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, dağıtamaz veya bunların türevi olan çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

7.1.2. claudegalen.com’un, claudegalen.com hizmetleri, claudegalen.com bilgileri, claudegalen.com telif haklarına tabi çalışmaları, claudegalen.com ticari markaları, claudegalen.com ticari görünümü veya “site” vasıtasıyla sahip olunan her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hak, ticari bilgi ve know-how’a yönelik tüm hakları saklıdır.

7.2. Sözleşme Değişiklikleri

7.2.1. claudegalen.com, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, uygun göreceği herhangi bir zamanda, “site”de ilan etmek suretiyle, işbu sözleşmede değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir. İşbu sözleşmenin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.

7.2.2. claudegalen.com tarafından işbu sözleşmede yapılan değişiklikler/uyarlamalar, site üzerinden “kullanıcılar”a duyurulur.claudegalen.com tarafından işbu sözleşmede yapılan değişiklik ve/veya uyarlamalar, “kullanıcı” tarafından kabul edilmiş sayılır.

7.2.3. İşbu sözleşme, “kullanıcı”nın tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

7.3. Mücbir Sebepler

7.3.1. Hukuken mücbir sebep sayılan bütün durumlarda, claudegalen.com tarafından, işbu sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik, gereği gibi ifa etmeme veya hiç ifa etmeme halleri, sözleşmeyi gereği gibi veya hiç ifa etmeme hukuki nitelendirmesi içerisinde görülemeyecektir. Bu haller sebebiyle herhangi bir hukuki sorumluluk söz konusu olmayacak, herhangi bir tazminat talebi dile getirilemeyecektir.

7.3.2. “Mücbir sebep” terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil, kanuni hükümlerle korunan bütün sebepler olup fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla meşhur ve maruf olaylar dahil olmak üzere öngörülmeyen, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve claudegalen.com’un gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılmaz olaylar olarak yorumlanacaktır.

7.4. Uygulanacak Hukuk ve Yetki

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu sözleşme dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde Antalya Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

7.5. Sözleşmenin Feshi

7.5.1. İşbu sözleşme “kullanıcı”, “site”ye üye olduğu sürece yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek, “kullanıcı”nın üyelik süresinin dolması veya geçici veya kalıcı olarak üyeliğinin durdurulması hallerinde sona ermiş sayılacaktır.

7.5.2. claudegalen.com, “kullanıcı”ların işbu sözleşme, ekleri, site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe, mal ve hizmetlere ilişkin benzeri kuralları ihlal etmeleri durumunda ve özellikle aşağıda sayılan hallerde sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecek ve “kullanıcı”lar fesih sebebiyle claudegalen.com’un uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır:

a. “Kullanıcılar”ın, herhangi bir yöntem kullanarak sitenin işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunması

b. “Kullanıcı”nın kendisi için oluşturulmuş kullanıcı profilini başkasına devretmesi veya kullanıma açması

c. “Kullanıcı”nın üçüncü kişilerin haklarına tecavüz eden ve/veya etme tehlikesi bulunan fiillerde bulunması

d. “Kullanıcılar”ın izinsiz aldıkları başkalarına ait kredi kartları ve/veya hesaplardan yaptıkları claudegalen.com adresindeki alışverişlerde bulunması

7.6 Ürün Yorumları

Her üye ürünlere yorum yazabilir. Bilgilerinizi ve tecrübelerinizi diğer kullanıcılarla paylaştıkça, alışveriş daha keyifli ve bilinçli olacaktır. Müşteri yorumları tarafsız ve tecrübeye dayalı olacağı için daha bilinçli alışveriş ortamı doğacaktır.

Ürün yorumu yazarken dikkat etmeniz gerekenler: Genel ahlak kuralları çerçevesinde, diğer kullanıcılara ve ürünün üreticisine saygılı yorumlar yazmaya özen gösterin. Yorumlar incelenerek uygun görülmeyen yorumlar sistemden silinmektedir.

0
×